Close

Podmínky spravování osobních údajů

Podmínky spravování osobních údajů agenturou Minerva Cup TEAM CZ

I. Účel zpracování osobních údajů

 • I.1 I.1 Agentura Minerva Cup TEAM CZ – Filip Chlud se sídlem J. Skácela 906, 696 62 Strážnice, IČ 01609696 (dále jen „Minerva Cup“), za účelem zajištění činnosti spočívající zejména v pořádání soutěží všeho druhu vyžaduje od účastníků těchto soutěží poskytnutí vybraných osobních údajů (dále jen „data“) tak, aby těmto mohly být zasílány informace obsahující pokyny a nabídky, které účastníci k úspěšné participaci na soutěžích nezbytně musí znát, a dále aby mohla být zajištěna kvalitní organizace akcí.

II. Správce

 • II.1 Správcem dat je Minerva Cup. V nezbytných případech mohou být tato zpřístupněna zaměstnancům a spolupracovníkům Minerva Cupu smluvně zavázaným k mlčenlivosti.
 • II.2 Data nebudou za žádných okolností zpřístupněna třetím osobám, mezi něž náleží i partneři Minerva Cupu, sponzoři, a spolupracovníci Minerva Cupu, kteří data k výkonu své činnosti nezbytně nepotřebují.

III. Obsah poskytovaných dat

 • III.1 Minerva Cup od subjektů údajů sbírá data, která nezbytně potřebuje k naplnění výše stanoveného účelu. Těmito jsou zejména v případě fyzických osob jméno, příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt, ročník narození a vzdělávací instituce, na které působí, v případě osob právnických název, adresa a emailová adresa. Nepovinně mohou být požadovány i další údaje, avšak tyto budou vždy označeny jako „nepovinné“.

IV. Prostředky a způsob zpracování

 • IV.1 Data jsou získávány přímo od subjektů údajů a s jejich výslovným souhlasem, a to buď prostřednictvím online formuláře umístěného na internetových stránkách soutěže, fyzickým dotazníkem na jednotlivých soutěžních kolech, nebo e-mailem zaslaným subjektem údajů na adresu příslušného spolupracovníka Minerva Cupu.
 • IV.2Získané údaje se uloží do zabezpečené Minerva Cup databáze, která je fyzicky umístěna na serveru poskytovatele WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41,  a chráněna heslem. Tyto se uloží v podobě, v jaké jsou subjektem údajů poskytnuty, a nadále nejsou nijak měněny. Výjimku představují situace, kdy dojde k zadání neúplných nebo chybných dat a z podnětu subjektu údajů nebo zpracovatele dochází k jejich doplnění či opravě. Takový postup se vždy uskutečňuje s vědomím subjektu údajů.
 • IV.3 Po uložení jsou data využívány k organizačnímu zajištění akcí, zejména pak k rozesílání nezbytných souvisejících informací, sestavování účastnických listin apod.
 • IV.4 Poskytnuté osobní údaje mohou být rovněž využity k zasílání informací o dalších aktivitách Minerva Cupu, aktivitách spojených se školou a výukou nebo informací v rámci partnerství Minerva Cupu, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.).

V. Správnost a úplnost poskytnutých dat

 • V.1 Subjekty údajů jsou povinny poskytovat správná a úplná data a v případě nesplnění této povinnosti Minerva Cup o skutečnosti bezodkladně informovat, případně poskytnout nezbytnou součinnost k nápravě situace.
 • V.2 Minerva Cup je povinno zpracovávat jen pravdě odpovídající a úplná data. V případě pochybení je povinno bezodkladně zjednat nápravu.
 • V.3 Subjekt údajů má nárok na přístup k údajům vztahujícím se k jeho osobě. Na jeho žádost mu budou bezodkladně sděleny.

VI. Odstranění dat

 • VI.1 Konkrétní data budou z databáze bezodkladně odstraněna na základně žádosti subjektu údajů a také ve chvíli, kdy tyto již nebudou nezbytně potřeba k zajištění výše popsaného účelu.